fbpx
Изберете страница

Политика за защита на личните данни

Обхват, цел и правно основание на политиката

„МИГ-МАРКЕТ” ООД зачита неприкосновеността на личния живот на служители, подизпълнители, доставчици, контрагенти, гости, клиенти и други физически лица, с които фирмата желае или е установила бизнес контакти, като гарантира в максимална степен защитата на личните им данни.
Настоящата Политика е изготвена и се основава на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове.
Политиката е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на гореупоменатите юридически лица и ще Ви разясни каква лична информация обработваме, за какви цели я използваме и какви са правата Ви.
Политиката касае само пълнолетни лица навършили 18г. Резервации и други услуги НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ на непълнолетни лица.

Основни принципи в GDPR

 • личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • личните данни се събират за конкретни , изрично указани и законни цели в съответствие с действащото законодателство и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • личните данни са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
 • личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид;
 • личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;
 • личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване/повреждане или кражба, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки за защита;

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

„МИГ-МАРКЕТ”ООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 813208824, което събира,обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за защита на личните данни.
Можете да се свържете с нас на адреса ни за управление: гр. Варна, ул. „Страхил войвода“No15 тел:052/644998,е-mail:migmarket@migmarket.bg

Какви лични данни събираме

„МИГ- МАРКЕТ” ООД обработва следните категории лични данни:

 • основни идентификационни данни;
 • данни, които се предоставят при сключването, изменението и прекратяването на договорни отношения;
 • данни, които се предоставят при попълване на форми за онлайн резервации;
 • данни за извършени плащания, издадени фактури, текущи задължения и др;
 • данни за комуникация,вкл.електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка,която получаваме от Вас;

В зависимост от конкретните цели и основания обработваме посочените по-горе данни самостоятелно или в комбинация помежду им
Всички личните данни се събират, обработват, съхраняват само при наличието на правни основания за това

За всички останали случаи „МИГ МАРКЕТ” ООД обработва лични данни, предоставени само с изрично писмено съгласие(декларация) на лицето за тяхното предоставяне и целта им , за която са нужни.

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

Обработващи лични данни, които въз основа на договор с „МИГ МАРКЕТ”ООД имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

 • Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на задължения по доставяне на документи на хартиен носител и/или закупени стоки;
 • Фирми/Лица, които по възлагане поддържат оборудване ,софтуер и хардуер,
  използвани за обработка на лични данни и необходим за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и стоки, техническа поддръжка ;
 • Фирми/Лица, осъществяващи дейности по инсталация и/или поддръжка на адреса за предоставяне на услугата;
 • Банките, обслужващи плащания, извършени от Вас;
 • Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Други администратори на лични данни, на които предоставяме личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

Компетентни органи,които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „Миг-Маркет”ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдебни органи, органи на държавната и общинска администрация, различни надзорни/регулаторни органи, регистри и др.;

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договорни отношения се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните;
Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

Ведомости за заплати– 50 (петдесет) години

Видеозаписи –60(шестдесет)дни от създаване на записа
„Миг-Маркет”ООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за покупка на стоки и/или предоставяне на услуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно/арбитражно решение.

След изтичането на сроковете за съхраняването им носителите на информация(хартиен или технически), които не подлежат на предаване в Национален архивен фонд се унищожават – хартиените носители чрез шредиране, а техническите носители чрез изтриване на съответните файлове.

Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни

По отношение Вашите лични данни имате следните права:

 • да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика по отношение на въпросните данни. Може да поискате от нас информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление;
 • да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД;
 • да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;
 • да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие;
 • да бъдете уведомени за естеството на нарушението по сигурността на личните Ви данни както и какви мерки са предприети за отстраняването им.

Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „МИГ МАРКЕТ” ООД

Да. Може да откажете да предоставите лични данни, но това води до невъзможност да сключим договор с Вас.

Нарушения.Уведомяване за нарушения

Нарушения на сигурността на данни възниква, когато личните данни, за които „МИГ-МАРКЕТ” ООД отговаря са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни.

В случай на нарушение на сигурността на личните данни „МИГ-МАРКЕТ”ООД без ненужно забавяне не по-късно от 72-часа след като е разбрал за него уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.

Тази политика е последно осъвременена на 25.05.2018г.